NJPW’s New Japan Road Night 1 Results (9/03/20)

Photo credit - New Japan Pro Wrestling

Below are complete results from NJPW’s New Japan Road Night 1, which took place on September 3, 2020 from Saitama City Memorial Gymnasium in Saitama, Japan:

  • Yuji Nagata beat Gabriel Kidd
  • Tomoaki Honma & Satoshi Kojima beat Jado & Yujiro Takahashi
  • Yuya Uemura, SHO, Toru Yano & Kazuchika Okada beat Yota Tsuji, YOSHI-HASHI, Tomohiro Ishii & Hirooki Goto
  • SANADA & Shingo Takagi beat DOUKI vs. Minoru Suzuki
  • Yoshinobu Kanemaru, El Desperado, Zack Sabre Jr. & Taichi beat Master Wato, Ryusuke Taguchi, Kota Ibushi & Hiroshi Tanahashi
  • Gedo, Taiji Ishimori & EVIL beat BUSHI, Hiromu Takahashi & Tetsuya Naito